Higashi Takesonosai (1915-2003)

Higashi Takesonosai (1915-2003) | Flower Basket
Higashi Takesonosai (1915-2003) | Flower Basket