Calligraphy

Shūhan Genpō (1848-1922) | Ensō Circle
Shūhan Genpō (1848-1922) | Ensō Circle
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Ama-no-hashidate
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Ama-no-hashidate
Hosoai Katsudō (1919-1985) | Ensō Circle
Hosoai Katsudō (1919-1985) | Ensō Circle
Mutoku Ryōgo (1651-1742) | "Tea"
Mutoku Ryōgo (1651-1742) | "Tea"
Kobayashi Taigen (*1938) | Ensō Circle
Kobayashi Taigen (*1938) | Ensō Circle
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Tanzaku
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Tanzaku
Nishigaki Sōkō (1908-1985) | "Nothing"
Nishigaki Sōkō (1908-1985) | "Nothing"
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Butterfly Poem and Painting
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Butterfly Poem and Painting


Recently Sold Items

Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Aubergine Poem
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Aubergine Poem
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Bamboo Poem
Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) | Bamboo Poem
Nishigaki Daidō (*1942) | "Green Mountains"
Nishigaki Daidō (*1942) | "Green Mountains"